KVKK

Genç Başarı Eğitim Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni

Genç Başarı Eğitim Vakfı (“Vakıf” veya “Genç Başarı”) olarak gerek T.C. Anayasası gerek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında kişisel verilerinizin korunmasına özen gösteriyor, veri sorumlusu sıfatıyla ve aydınlatma yükümlülüğümüz uyarınca aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz:

1) Tarafımızca İşlenen Kişisel Veriler ve İşlenme Amaçları

Vakfımız kişisel veri işleme faaliyetlerini gerçekleştirirken, KVKK’nın dördüncü maddesinde yer alan genel ilkeler çerçevesinde hareket etmektedir. Bu kapsamda Vakfımız kişisel verilerin işlenmesine yönelik usul ve esasların KVKK ve tabi olduğu tüm mevzuatlar çerçevesinde uygulanmasını sağlamaktadır. Bununla birlikte Vakfımız işlemiş olduğu kişisel verilerin doğruluğuna ve güncelliğine dikkat etmekte, doğruluğunu ve güncelliğini yitirmiş kişisel verilerin güncellenmesini veya imha edilmesini sağlamaktadır. Yalnızca işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen açıklamalar dahilinde yürütülen söz konusu veri işleme faaliyetleri, işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak yürütülmekte, Vakfımız ile birlikte ve/veya Vakfımızın nam ve hesabına veri işleme faaliyeti gerçekleştiren tüm kişi ve kurumlar bu hususta bilgilendirilmektedir.

Vakfımız tarafından aşağıda yer alan durum ve koşullar çerçevesinde kişisel veri işleme faaliyetleri gerçekleştirmektedir:

 • Vakıf faaliyetleri kapsamında kişisel verileri işlenen öğrencilerin; kimlik, iletişim ve eğitim bilgileri, görsel/işitsel kayıtları ile Vakıf yarışma/etkinlik ve programlarındaki faaliyetlerine ilişkin verileri; Vakfımızın eğitim faaliyetleri kapsamında organizasyon, etkinlik, yarışma ve sertifika programlarının düzenlenmesi ve raporlanması, etkinlikler esnasında fotoğraf ve video çekimleri yapılarak Vakfın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında paylaşılması, program katılımcısı öğrencilerin yetenek/kariyer gelişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve takibi ile kişisel gelişimleri açısından fayda sağlaması hedeflenen etkinliklere dahil etmek üzere davetlerde bulunulması ve Genç Başarı Eğitim Vakfı faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerin yapılması, Genç Başarı Eğitim Vakfı program mezunları ağının kurulması,
 • Öğrencilerin veli/vasi ve temsilcilerinin; kimlik ve iletişim verileri, Vakıf faaliyetleri kapsamında bilgilendirmelerin yapılması ve gerekmesi halinde veli/vasi/temsilci onay süreçlerinin takibi, Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve yaşanabilecek acil durumlarda veli/vasi/temsilci ile iletişimin sağlanması,
 • Vakıf faaliyetlerine dışarıdan katılım sağlayan öğretmenlerin; kimlik, iletişim bilgileri, mesleki bilgileri ile görsel/işitsel kayıtları, Vakfın öğretmenlere yönelik hazırlamış olduğu eğitimlerin düzenlenmesi, etkinlik ve organizasyonların takibi, Vakfın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında fotoğraf/video paylaşımlarının gerçekleştirilmesi,
 • Mentor olarak Vakıf bünyesindeki etkinliklere katkıda bulunan ilgili kişilerin; kimlik, iletişim, mesleki deneyim ile görsel işitsel kayıtları, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin verileri; Vakfın mentor eğitim ve sertifikasyon süreçlerinin yürütülmesi, mentor faaliyetlerinin denetimi, takibi ve raporlanması, Vakfın resmi internet sitesi ve sosyal medya üzerinden paylaşımlarının gerçekleştirilmesi,
 • Konuşmacı ve/veya jüri olarak Vakıf etkinliklerinde yer alan ilgili kişilerin; kimlik ve iletişim bilgileri ile mesleki bilgileri ile görsel/işitsel kayıtları; Vakfımızın eğitim faaliyetleri kapsamında organizasyon, etkinlik, yarışma ve sertifika programlarının düzenlenmesi, etkinlik öncesinde jüri ve konuşmacıların takdimi, Vakfın resmi internet sitesi ve sosyal medya üzerinden paylaşımlarının gerçekleştirilmesi,
 • Bağışçılarımızın; kimlik, iletişim ve bağış bilgileri, Vakfın bağış işlemlerinin yönetilmesi ve takibi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Proje ortağı, sponsor firmalar ile tedarikçi firmaların yetkilileri/çalışanlarının kimlik ve iletişim verileri; Vakıf projelerinin planlanması, organizasyonu ve raporlanması, sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet alım süreçlerinin yönetimi ve takip edilmesi,
 • İnternet sitemizi ziyaret eden ve belirtilen kanallar üzerinden Vakfımız ile iletişime geçen gerçek kişilere ait kimlik, iletişim ve işlem güvenliği bilgileri; Vakfımıza ait resmi internet sitesinin ziyaretçilerin kullanımına uygun olarak çalıştırılması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve talep/şikayetlerin takibi.

Yukarıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak işlenen kişisel veriler, Vakfımıza ait dijital ve fiziki ortamlarda muhafaza altında tutulacaktır. Söz konusu kişisel veriler, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak ve Vakfımızın saklama ve imha politikası gereği silme/yok etme veya anonim hale getirme işlemlerinden biri vasıtasıyla imha edilecektir.

2) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Vakfımız tarafından işlenen kişisel veriler, işbu aydınlatma metninin birinci maddesinde açıklanan amaçlarla ve Kanun ile ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olarak, başta Millî Eğitim Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü olmak üzere resmi kurum ve kuruluşlara, Vakıf faaliyetleri kapsamında iş birliği yapılan program paydaşlarına, sponsor ve tedarikçi firmalara aktarılabilecektir.

Vakfımız tarafından, ilgili kişilerin görsel ve işitsel kayıtları; Vakıf faaliyetlerinin tanıtımı amacıyla proje ortaklarına aktarılabilecek ve Vakfın resmi internet sitesi ile sosyal medya kanallarında paylaşılabilecektir. Söz konusu kayıtlar işlenirken ve aktarılırken ilgili kişilere yönelik aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilecek ve görsel ve işitsel kayıtların paylaşılması konusunda onayı bulunmayan kişilerin görüntüleri kaydedilmeyecek/paylaşılmayacaktır. Bununla birlikte Genç Başarı Eğitim Vakfı, halihazırda gerçekleştirilen video konferans etkinlikleri için altyapı sağlayan üçüncü taraf şirketlerden hizmet almaktadır. Söz konusu şirketlerin uygulamaları üzerinden ilgili kişilerin bireysel olarak kayıt yaptırması durumunda, söz konusu şirketler, ilgili kişilerden ek kişisel veri talep edebilecek ve işleyebilecektir. Ancak bu gibi ek kişisel veriler, Vakfımızın veri işleme amaçları ile ilgili değildir. İlgili şirketler tarafından istenebilecek bu kişisel veriler tarafımıza aktarılmayacaktır. İlgili platformların veri işleme amaçları üzerinde Vakfımızın herhangi bir kontrolü bulunmamaktadır ve bu amaçlar bakımından tarafımızın herhangi bir veri sorumluluğu bulunmamaktadır.

3) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın beşinci maddesinde yer alan;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • İlgili kişinin açık rızasının mevcut olması

hukuki sebeplerine dayalı olarak ilgili kişiler tarafından direkt sözlü veya yazılı olarak, resmi kurum ve kuruluşlar üzerinden, posta/kargo, e-posta, internet üzerinden başvuru formlarının doldurulması aracılığıyla ve Vakfımız tarafından düzenlenen etkinlikler esnasında gerçekleştirilen fotoğraf ve video çekimleri aracılığıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

4) Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik İlgili Kişinin Hakları

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik taleplerinizi; Cevizli Mah., Zuhal Cad., Ritim İstanbul Sitesi, A5 Blok, No:51 Maltepe/İstanbul adresine bizzat veya noter kanalıyla iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla başvurarak; bireysel kep adresiniz olması halinde Vakfımızın kep adresi olan gencbasari@hs03.kep.tr adresine veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@gencbasari.org e-posta adresine iletebilirsiniz.

Genç Başarı Eğitim Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Çalışan Adayı Aydınlatma Metni TIKLAYINIZ