Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Ana Sayfa|Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Genç Başarı Eğitim Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

 

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Genç Başarı Eğitim Vakfı (“Genç Başarı” veya “Vakıf”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK” veya “Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla elde ettiğimiz kişisel verilerinize ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz:

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Vakfımıza çalışan adayı olarak başvuruda bulunmanız nedeniyle iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz; çalışan adaylarının başvuru süreçleri ile iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, referans kontrol süreçlerinin takibi ile insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve takibi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarma Amacı

İletmiş olduğunuz kişisel verileriniz, herhangi bir üçüncü taraf ile paylaşılmamakta, yalnızca Vakfımıza ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerinde muhafaza altında tutulmaktadır.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Söz konusu kişisel veriler, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak; tarafınızca gerçekleştirilen sözlü/yazılı başvurular ve iş başvurularına yönelik aracı internet siteleri vasıtasıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

5. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi

Söz konusu kişisel verileriniz, yapmış olduğunuz başvurunun olumsuz sonuçlanması ve/veya kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak ve Vakfımızın saklama ve imha politikası kapsamında 1 yıl içerisinde silme/yok etme veya anonim hale getirme işlemlerinden birine tabi tutulacaktır.

6. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik taleplerinizi; Cevizli Mah., Zuhal Cad., Ritim İstanbul Sitesi, A5 Blok, No:51 Maltepe/İstanbul adresine bizzat veya noter kanalıyla iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla başvuru bireysel kep adresiniz olması halinde Vakfımızın kep adresi olan gencbasari@hs03.kep.tr adresine veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@gencbasari.org e-posta adresine iletebilirsiniz.